Resublimacyjna pompa ciepła Dr Reszewski

Resublimacyjne pompy ciepła to na chwilę obecną najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzenia grzewcze. Ich konstrukcja j i unikalność została potwierdzona patentem. Cechą charakterystyczną jest wyjątkowo niski koszt eksploatacji w stosunku do konwencjonalnych urządzeń grzewczych . Urządzenie ma certyfikat LEME, potwierdzający wysokie parametry ekologiczne, co ułatwia jego stosowanie w dotacyjnych programach ekologicznych i termomodernizacyjnych.

Co to jest Resublimacyjna Pompa Ciepła

Resublimacyjne pompy ciepła to najnowocześniejsze urządzenia grzewcze z tej klasy obecne na rynku. Konstrukcja tych urządzeń  jest wynikiem pracy polskich inżynierów, a unikalność została potwierdzona  patentem. Podstawową cechą Resublimacyjnych Pomp Ciepła jest wyjątkowo niski koszt eksploatacji w stosunku do konwencjonalnych urządzeń grzewczych. Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą tych urządzeń są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych. Inwestycja w tę konstrukcję jest bardzo opłacalna. W połączeniu z ogniwami fotowoltaicznymi można uzyskać efekt ogrzewania CO i CWU „za darmo”. Resublimacyjne pompy ciepła nie wymagają realizacji kosztownych gruntowych wymienników ciepła i nie zanieczyszczają środowiska.  Źródłem  ciepła jest para wodna występująca w powietrzu – nieograniczone, niereglamentowane i w pełni odnawialne źródło ciepła.

Resublimacyjne Pompy Ciepła służą do ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, sklepów, warsztatów, hal sportowych, magazynów, szkół, kościołów, stacji benzynowych oraz wody w basenach i innych obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych wymagających bezpiecznego ogrzewania ekologicznego i ekonomicznego.

Pompa Resublimacyjna czyli niski koszt eksploatacji

Poniżej zamieszczono porównanie uzyskania 1 kW ciepła przy użyciu następujących źródeł ciepła:

 1. Resublimacyjna pompa ciepła z typoszeregu R1,
 2. Kocioł kondensacyjny opalany olejem opałowym o sprawności 94%,
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny o sprawności 96% opalany gazem LPG ze zbiornika wolnostojącego,
 4. Kocioł gazowy kondensacyjny o sprawności 96% na gaz Gz50,
 5. Kocioł węglowy o sprawności 80%,
 6. Kocioł elektryczny o sprawności 100%. Do obliczeń przyjęto ceny rynkowe paliw oraz taryfy występujące w styczniu 2019

W chwili obecnej koszt ogrzewania za pomocą resublimacyjnej pompy ciepła biorąc pod uwagę średnią temperaturę dla okresu zimowego w strefie klimatycznej miasta Wrocławia oraz ceny paliw w roku 2019 jest ponad:

8,5 razy niższy niż ogrzewania olejem opałowym, 7 razy niższy niż ogrzewanie gazem LPG, 4 razy niższy niż ogrzewanie kotłem elektrycznym zasilanym energią wg taryfy pozaszczytowej,  3,5 razy niższy niż gazem GZ 50, 2,5 razy niższy niż ogrzewanie kotłem na węgiel kamienny.

Czym jest resublimacja?

Para wodna występuje w powietrzu o każdej porze roku bez względu również na to czy to dzień czy noc. Procesy resublimacji i sublimacji są zjawiskami, podczas których występuje najbardziej intensywna wymiana ciepła jaką można zaobserwować w przyrodzie. Resublimacja polega na bezpośrednim przejściu substancji z gazowego stanu skupienia w stały. Zjawisko to występuje gdy temperatura punktu rosy dla wody zawartej w powietrzu przypada poniżej punktu zamarzania czyli poniżej 0°C. Jeśli przy temperaturze poniżej 0°C nasycone parą wodną powietrze styka się z przedmiotami ochłodzonymi para wodna przechodzi bezpośrednio ze stanu gazowego w drobne kryształki lodu. Jej energia jest zgromadzona w stanie skupienia i unikalność pomysłu chronionego patentem polega na zmianie jej stanu skupienia za pomocą obiegu pompy ciepła i przekazaniem tej energii do instalacji grzewczej.

Potencjał energetyczny przemian stanu skupienia Resublimacji i Skraplania w porównaniu do realizowanych w innych pompach ciepła

Ciepło przemian stanu skupienia jest znacznie większe stąd pomysł na jego wykorzystanie

Budowa czyli jak to działa:

Źródłem ciepła dla Resublimacyjnych pomp ciepła jest para wodna występująca w powietrzu. Jej energia występuje w postaci rozproszonej bez możliwości wykorzystania bezpośrednio. Dzięki unikalnej konstrukcji parownika Resublimacyjnej pompy ciepła możliwe jest skoncentrowania ciepła pary wodnej i przeniesienia go na poziom temperatur użytecznych za pomocą znanego z techniki chłodniczej obiegu termodynamicznego. Za transfer ciepła do temperatur użytecznych odpowiada naturalny czynnik chłodniczy R290. Jego zadaniem jest przekazanie ciepła o wysokiej temperaturze do wody realizującej efekt grzewczy na cele CO lub CWU.

Instalacja z wykorzystaniem Resublimacyjnej Pompy Ciepła składa się z dwóch zasadniczych części:

Na zewnątrz obiektu znajduje się Resublimacyjna pompa ciepła zawierająca wszystkie części, w których może znajdować się czynnik chłodniczy R290.

W chwili obecnej typoszereg Resublimacyjnych pomp ciepła R1 zawiera 3 podstawowe modele :

R1 – RES 8/48

R1 – RES 12/61

R1 – RES 16/81

Wewnątrz obiektu znajduje się część hydrauliczna instalacji, która jest indywidualnie projektowana dla każdego obiektu i zazwyczaj zawiera odpowiedniej wielkości zasobnik CWU, bufor instalacji CO, odpowiednie zabezpieczenia hydrauliczne oraz armaturę.

Obiema częściami instalacji źródła ciepła zarządza sterownik umieszczany zazwyczaj w pomieszczeniu przeznaczonym na część hydrauliczną instalacji. Obie części instalacji połączone są przewodami wodnymi którymi ciepło jest dostarczane do obiektu jak również elektrycznymi stanowiącymi zasilanie elektryczne i komunikację Resublimacyjnej pompy ciepła z instalacją grzewczą.

Resublimacyjne pompy ciepła R1 mogą być wykorzystywanej jako urządzenia:

1. jednofunkcyjne:

– do współpracy z niskotemperaturową instalacją centralnego ogrzewania o parametrach np. Tz/Tp =+45 C/+35 C (Tz – temperatura wody grzewczej na zasilaniu instalacji); Tp temperatura wody na powrocie z instalacji CO)

– do produkcji ciepłej wody użytkowej o temperaturze zasilania 55 C,

– do produkcji wody grzewczej do procesów technologicznych Tt<=55 C.

2. dwufunkcyjne:

Do realizacji potrzeb CO oraz produkcji CWU z uwzględnieniem priorytetu CWU Przedstawione rozwiązania są dedykowane dla:

– domów jednorodzinnych,

– domów wielorodzinnych,

– obiektów przemysłowych,

– obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych.

W trybie pracy – produkcja CWU temperatura wody na wylocie z zasobnika wynosi +55 C.

Montaż:

Resublimacyjna pompa ciepła instalowana jest na zewnątr zbudynku, na zwykłej wylewce betonowej o wymiarach 1 x 1,8 do 2,6 m w zależności od modelu. Jej montaż nie wymaga pozwolenia na budowę.  Standardowo pompa produkowana jest w kolorze naturalnego aluminium. Elementy konstrukcyjne powstają z odpornego na korozję stopu aluminium, które może być barwione według życzenia użytkownika. Instalacja urządzenia  nie wymaga wykonywania odwiertów w gruncie, a powierzchnia wymiany ciepła parownika pompy stanowi odpowiednik ok.1000 m rur wymienników gruntowych poziomych oraz ok. 600 m rur wymienników pionowych. Czas montażu : 2 dni 

Lokalizacja urządzenia:
Ze względu na wykorzystanie zjawiska wykraplania wilgoci jak również resublimacji pary wodnej jako źródła ciepła korzystne jest lokalizowanie Resublimacyjnej Pompy Ciepła w sąsiedztwie źródeł wilgoci i ciepła takich jak np. wyrzutnie powietrza z systemów wentylacji mechanicznej z lub bez odzysku ciepła.
Resublimacyjna Pompa Ciepła może być lokalizowana zarówno na gruncie jak również na dachach budynków (o ile konstrukcja budowli na to pozwala.
Ustawienie urządzenia:
Resublimacyjna Pompa Ciepła podczas montażu zostanie ustawiona na uprzednio przygotowanym podeście  .

 • R1 – RES 8/48
 • R1 – RES 12/61
 • R1 – RES 16/81

Resublimacyjne pompy ciepła R1 mogą być wykorzystywane jako urządzenia:

 1. Jednofunkcyjne

– do współpracy z niskotemperaturową instalacją centralnego ogrzewania,

– do produkcji ciepłej wody użytkowej,

– do produkcji wody grzewczej do procesów technologicznych.

 1. Dwufunkcyjne:

Do realizacji potrzeb c.o. oraz produkcji c.w.u. z uwzględnieniem priorytetu c.w.u. Przedstawione rozwiązania są dedykowane dla:

–  domów jednorodzinnych,

– domów wielorodzinnych,

– obiektów przemysłowych,

– obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych.
Resublimacyjne pompy ciepła typoszeregu R1 stanowią źródło ciepła dla systemu grzewczego, do którego należy zaliczyć węzeł grzewczy oraz odbiorniki ciepła. Pompa ciepła montowana jest na zewnątrz budynku (np. na terenie działki lub na dachu)natomiast węzeł grzewczy znajduje  się wewnątrz budynku wraz z armaturą kontrolno-pomiarową i regulacyjną oraz automatyką.

Realizacja inwestycji wymagających średniej i dużej mocy uwzględniające kaskadową współpracę resublimacyjnych pomp ciepła, a ilość zastosowanych jednostek jest nieograniczona. Unikalny system sterowania daje możliwość zdalnego nadzoru  kontroli i zarządzania zespołem resublimacyjnych pomp ciepła.

BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WYGODA , MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA I MONITORINGU
Resublimacyjna Pompa Ciepła  jest urządzeniem bezobsługowym, co jest również argumentem, który może mieć znaczenie w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi opalanymi paliwami stałymi, olejem opałowym lub gazem LPG. Stosując  unika się konieczności angażowania powierzchni na składowanie paliwa, instalowania zbiorników na olej opałowy lub LPG. Nie ma konieczności instalowania komina oraz wentylacji kotłowni, ponieważ nasze urządzenia są zasilane energią elektryczną. Nie ma zanieczyszczenia środowiska spalinami emitowanymi przez tradycyjne źródła ciepła, co może być ważne szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych.
System sterowania i monitoringu Resublimacyjnej Pompy Ciepła  jest przystosowany do wykorzystywania w maksymalnym stopniu pozaszczytowej taryfy opłat za energię elektryczną. Jako standard występuje u nas monitoring z poziomu Internetu lub możliwość komunikacji przez modem GSM. Dzięki tym rozwiązaniom istnieje możliwość sterowania temperaturą w domu oraz temperaturą ciepłej wody użytkowej z dowolnego miejsca znajdującego się w zasięgu Internetu lub GSM.  Konstrukcja została opracowana przy zachowaniu wszelkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w normie PN-EN 378-1, norm kompatybilności instalacji elektrycznej określonych w normach jak również norm maszynowych.
ZDALNY KONTAKT SERWISU Z URZĄDZENIEM
Dzięki systemowi monitoringu ułatwiona jest diagnostyka urządzenia oraz skrócony jest czas reakcji serwisu w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy.

Resublimacyjne Pompy Ciepła są dobierane według indywidualnego zapotrzebowania Inwestora.

Ceny urządzeń uzależnione są od:

–  funkcji, które spełniają : ogrzewanie budynku, produkcja c.w.u., chłodzenie;

– zapotrzebowania na ciepło;

– zapotrzebowania na c.w.u..

Szczegółowe  wyceny oraz informacje handlowe zostaną przesłane przez naszych pracowników po wysłaniu przez Państwa zapytania na info@lns.com.pl

Zakup urządzeń dostępny jest również w formie:

– wynajmu długoterminowego;

– leasingu.

Urządzenie posiada certyfikat LEME, potwierdzający wysokie parametry ekologiczne, co ułatwia dofinansowanie poprzez dotacyjne programach ekologiczne i termomodernizacyjne.

Zapytanie ofertowe

Niezwłocznie po wpłynięciu do nas zapytania zostanie przygotowana dla Państwa oferta wraz ze szczegółową wyceną.